Ti??ng Vi??t > Các thủ tục về việc trình báo quy định liên quan đến sự tuân thủ việc xử lý hợp pháp những đồ như xe cộ tại bãi ở tỉnh Saitama

ここから本文です。

更新日:2022年7月29日

Các thủ tục về việc trình báo quy định liên quan đến sự tuân thủ việc xử lý hợp pháp những đồ như xe cộ tại bãi ở tỉnh Saitama

Trình báo lần đầu

1.Những người có ý định làm "nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi" tại tỉnh Saitama, trước hết mỗi

 bãi phải trình báo với uỷ ban công an tỉnh Saitama.

  • Khi quy định này được thực thi, người đang làm "nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi" phải

trình báo với uỷ ban công an tỉnh Saitama cho đến ngày 30 tháng 9 năm Reiwa thứ 2 (tức là năm 2020).

2.Quy định trình báo này không được áp dụng với những cơ sở có liên quan được quy định trong luật liên quan đến tái chế tài nguyên xe ô-tô đã qua sử dụng (như cơ sở thu mua, cơ sở thu hồi chất CFC,cơ sở tháo rời và cơ sở phá dỡ), nên không cần trình báo.

  • Nhưng, những cơ sở có liên quan không được áp dụng là chỉ một phần quy định trong các quy định liên quan đến việc trình báo. (Ví dụ như việc chuẩn bị danh sách người lao động không phải miễn trừ áp dụng, nên bắt buộc phả chuẩn bị. Về chi tiết, hãy xác nhận miễn trừ áp dụng.)

3.Trình báo:Mỗi bãi trình báo với phòng an ninh sinh hoạt của sở cảnh sát nơi quản lý bãi.

 (Về các sở cảnh sát, xác nhận ở đây.)

 (ví dụ) Trường hợp có 2 bãi cả ở thành phố A lẫn ở thành phố B, trình báo mỗi nơi như bãi ở thành phố A thì trình báo với sở cảnh sát A nơi quản lý thành phố A, bãi ở thành phố B thì trình báo với sở cảnh sát B nơi quản lý thành phố B.

Giấy tờ cần thiết khi trình báo

1.Giấy tờ trình báo

○Giấy trình báo nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi (kiểu số 1 kèm theo)

○Mẫu ghi về giấy trình báo

2.Sơ đồ bãi

〇Hãy vẽ sơ đồ sơ lược như cơ sở hoặc địa phận.
・Vị trí bố trí những thiết bị trong bãi
・Tường xung quanh, vị trí những đồ hoặc chiều cao

〇Mẫu ghi về sơ đồ trong bãi và sơ đồ xung quanh (PDF:56KB)

3.Sơ đồ xung quanh bãi

〇Hãy ghi điểm mốc như những cửa hàng hay cơ sở ở xung quanh bãi để có thể xác định vị trí bãi.
〇Nếu xác định được địa điểm thì có thể kèm theo bản đồ. (Trong trường hợp sử dụng photo của bản đồ thì có khả năng cần làm thủ tục để sử dụng, nên hỏi trước công ty làm bản đồ.)

〇Mẫu ghi về sơ đồ trong bãi và sơ đồ xung quanh(PDF:56KB)

4.Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất đai hoặc toà nhà

〇"Giấy chứng minh các mục đăng ký" của đất đai hoặc toà nhà của bãi thì phải giao nộp cho cảnh sát.
〇Trong trường hợp người làm nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi không phải là người sở hữu của đất đai hoặc toà nhà thì hãy giao nộp thêm những giấy tờ dưới đây.

  • Bản hợp đồng thuê đất đai hoặc bản hợp đồng cho thuê
  • Giấy được phép sử dụng (giấy tờ được ghi về việc người sở hữu của đất đai hoặc toà nhà cho phép sử dụng để làm bãi)

〇Mẫu ghi về giấy được phép sử dụng (kiểu cơ bản)(PDF:76KB)

※Trong trường hợp người thuê hoặc người cho thuê chỉ có một người thì những người thuê lại và những người sở hữu đất đai không được sử dụng.

Hãy hỏi sở cảnh sát đăng ký.

5.Bản sao của giấy thường trú (Trường hợp làm nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi với tư cách tư nhân)

〇Hãy giao nộp giấy có ghi quê quán. (Đối với người nước ngoài thì ghi quốc tịch)
〇Mã số "My number" thì không cần. (Trường hợp ghi mã số "My number" thì hãy xoá bằng màu đen)

6.Giấy chứng minh các mục đăng ký của pháp nhân

(Trường hợp làm nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi với tư cách pháp nhân)

〇Bản sao sổ đăng ký của pháp nhân.

7.Bản sao của điều khoản

(Trường hợp làm nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi với tư cách pháp nhân)

〇Hãy giao nộp bản sao chứng nhận được không khác với bản gốc.

8.Bản sao giấy thường trú của người đại diện

(Trường hợp làm nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi với tư cách pháp nhân)

〇Hãy giao nộp giấy có ghi quê quán. (Đối với người nước ngoài thì ghi quốc tịch)
〇Mã số "My number" thì không cần. (Trường hợp ghi mã số "My number" thì hãy xoá bằng màu đen)

※Giấy tờ giao nộp: Hãy giao nộp sau khi được cấp trong vòng khoảng 3 tháng.

※Trường hợp người làm nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi là người vị thành niên thì hãy giao nộp giấy tờ sau đây.

  • Trường hợp người đại diện là cá nhân  :   Hãy nộp bản sao giấy đăng ký thường trú của

                                    người đại diện theo pháp luật

  • Trường hợp người đại diện là pháp nhân :  Hãy nộp giấy chứng minh các mục đăng ký

của người đại diện theo pháp luật, Bản sao của điều khoản, Bản sao giấy thường trú của người đại diện

Trình báo thay đổi nội dung (Trình báo trong trường hợp thay đổi những điều đã trình báo)

1.Trong trường hợp thay đổi những điều đã trình báo, người trình báo phải trình báo với Ủy ban công an tỉnh Satama trong vòng 30 ngày tính từ ngày thay đổi.

2.Khi trình báo thay đổi nội dung, mỗi bãi trình báo với phòng an ninh sinh hoạt của sở cảnh sát nơi quản lý bãi.(Về các sở cảnh sát, xác nhận ở đây.)

 (ví dụ 1) Trường hợp có 2 bãi cả ở thành phố A lẫn ở thành phố B, trình báo mỗi nơi như bãi ở thành phố A thì trình báo với sở cảnh sát A nơi quản lý thành phố A, bãi ở thành phố B thì trình báo với sở cảnh sát B nơi quản lý thành phố B.

 (ví dụ 2) Trong trường hợp chuyển nhà và đổi địa chỉ cá nhân, đổi tên và địa chỉ của pháp nhân, khi đó vì có liên quan đến cả hai bãi nên cần trình báo với cả sở cảnh sát A và B.

3.Về di chuyển bãi

  • Trong trường hợp di chuyển bãi sang một nơi trong khu cảnh sát khác quản lý ở tỉnh này, xin làm thủ tục "trình báo hủy bỏ" bãi cũ, chứ không phải làm thủ tục thay đổi, và làm thủ tục "trình báo lần đầu" đối với sở cảnh sát nơi quản lý bãi mới.
  • Trong trường hợp di chuyển bãi trong khu cảnh sát nơi quản lý bãi giống nhau, thì hãy làm thủ tục "trình báo thay đổi".

Những giấy tờ cần thiết cho trình báo (cần những giấy tờ có liên quan đến các điều thay đổi)

Giấy tờ trình báo ○Giấy trình báo thay đổi các điều về nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi (kiểu số 2 kèm theo)
○Mẫu ghi về giấy trình báo thay đổi

 

 

Điều thay đổi

Giấy đính kèm

Trong trường hợp người trình báo là cá nhân Thay đổi họ tên hoặc địa chỉ 〇Bản sao của giấy thường trú Xin tham khảo điều số 5 của giấy tờ cần thiết cho trình báo được viết trong "trình báo lần đầu".
Trong trường hợp người trình báo là pháp nhân

Họ tên hoặc địa

chỉ của pháp nhân
〇Giấy chứng minh các mục đăng ký của pháp nhân 〇Bản sao sổ đăng ký của pháp nhân
Thay đổi người đại diện 〇Giấy chứng minh các mục đăng ký của pháp nhân 〇Bản sao sổ đăng ký của pháp nhân
〇Bản sao giấy thường trú của người đại diện Xin tham khảo điều số 8 của giấy tờ cần thiết cho trình báo được viết trong "trình báo lần đầu".
Họ tên hoặc địa chỉ của người đại diện 〇Bản sao giấy thường trú của người đại diện Xin tham khảo điều số 8 của giấy tờ cần thiết cho trình báo được viết trong "trình báo lần đầu".
Điều có liên quan đến bãi Tên bãi 〇Không cần giấy tờ kèm theo.  
Địa chỉ bãi (trong phạm vi di chuyển sang khu sở cảnh sát nơi quản lý bãi) 〇Sơ đồ trong bãi Xin tham khảo điều số 2 của giấy tờ cần thiết cho trình báo được viết trong "trình báo lần đầu".
〇Sơ đồ xung quanh bãi Xin tham khảo điều số 3 của giấy tờ cần thiết cho trình báo được viết trong "trình báo lần đầu".
〇Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất đai hoặc toà nhà Xin tham khảo điều số 4 của giấy tờ cần thiết cho trình báo được viết trong "trình báo lần đầu".
Quy mô và thiết bị của bãi 〇Sơ đồ trong bãi Xin tham khảo điều số 2 của giấy tờ cần thiết cho trình báo được viết trong "trình báo lần đầu".
〇Trong trường hợp như mở rộng qui mô, hãy nộp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất đai hoặc toà nhà Xin tham khảo điều số 4 của giấy tờ cần thiết cho trình báo được viết trong "trình báo lần đầu".
Khác Số điện thoại 〇Không cần giấy tờ kèm theo.  

※Những giấy tờ cần đưa nộp thì hãy sử đụng giấy tờ được cung cấp trong vòng tầm 3 tháng trở lại.

Trình báo khi dừng v.v...(dừng sử dụng bãi mà đã trình báo rồi, hủy bỏ kinh doanh hoặc bắt đầu lại kinh doanh bãi)

1.Trong trường hợp dừng, hủy bỏ kinh doanh hoặc bắt đầu lại kinh doanh bãi, thì phải trình báo với uỷ

 ban công an tỉnh Saitama trong vòng 30 ngày tính từ ngày đó.

2.Trình báo dừng, hủy bỏ kinh doanh hoặc bắt đầu lại kinh doanh bãi thì hãy trình báo với ban an ninh

 sinh hoạt của sở cảnh sát nơi quản lý bãi.(Về các sở cảnh sát, xác nhận ở đây.)

 (Ví dụ) Trong trường hợp có hai bãi cả ở thành phố A lẫn ở thành phố B, và dừng, hủy bỏ kinh doanh hoặc bắt đầu lại kinh doanh bãi nằm ở thành phố A thì hãy trình báo với sở cảnh sát A nơi quản lý thành phố A. Trong trường hợp dừng,hủy bỏ kinh doanh hoặc bắt đầu lại kinh doanh bãi nằm ở thành phố B thì hãy trinh báo với sở cảnh sát B nơi quản lý thành phố B.

Giấy tờ trình báo 〇Giấy trình báo dừng nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi. (kiểu số 3 kèm theo)
〇Mẫu ghi về giấy trình báo dừng
〇Không cần giấy tờ kèm theo.

 

Trường hợp miễn trừ áp dụng quy định

Điều của quy định

Cơ sở kinh doanh

xe cộ đặc biệt

※1

Bảo quản

xe đạp bị

thanh lý

Cơ sở liên quan

đến nghiệp vụ

※1

Người buôn bán

đồ cũ

Trình báo (Điều 3

Khoản 1)

Miễn trừ

áp dụng

※2

Miễn trừ

áp dụng

※3

Miễn trừ

áp dụng

Áp dụng

Trình báo thay đổi

nội dung (Điều 3

Khoản 2 và Khoản 3)

Xác nhận đối tượng

giao dịch (Điều 4)

Miễn trừ

áp dụng

một phần※4

Miễn trừ

áp dụng

một phần※5

Trình báo những đồ

như xe cộ bị ăn cắp

(Điều 5)

Áp dụng

Miễn trừ

áp dụng

Ghi chép (Điều 6)

Miễn trừ

áp dụng

 một phần※4

Miễn trừ

 áp dụng

một phần※6

Chuẩn bị danh sách

(Điều 7)

Áp dụng

Áp dụng

Cần thiết dễ quan sát

(Điều 9)

Treo biển báo

(Điều 10)

Miễn trừ

 áp dụng

Khám xét (Điều 11)

Áp dụng

※1 Là những cơ sở làm nghiệp vụ liên quan đến xe cộ trong bãi được quy định theo Luật xe cộ vận tải

   đường bộ Điều 78 Khoản 4 và những cơ sở liên quan đến nghiệp vụ được quy định theo Luật liên quan đến những việc như tái chế xe cộ cũ Điều 2 Khoản 17. (Luật tái chế xe cộ)

※2 Miễn trừ áp dụng chỉ đối với bảo quản xe cộ và những đồ khác và tháo rời linh kiện như là hành vi

   xử lý đặc biệt (với mục đích là xuất khẩu, sang nhượng hoặc bàn giao, sau đây ghi hành vi này là bảo quản và tháo rời), áp dụng đối với bảo quản và tháo rời với mục đích khác.

※3 Miễn trừ áp dụng đối với bảo quản xe đạp bị thanh lý theo sự cho phép của lãnh đạo địa phương.

※4 Miễn trừ áp dụng đối với trường hợp liên quan đến nghiệp vụ trình báo về trường hợp phải thu mua xe cộ đã qua sử dụng dựa trên quy định của Luật tái chế xe cộ.

※5 Miễn trừ áp dụng đối với những biện pháp mà người buôn bán đồ cũ thực hiện để xác nhận thật -giả theo qui định của Luật doanh nghiệp buôn bán đồ cũ Điều 15 Khoản 1.

※6 Miễn trừ áp dụng đối với điều phải ghi chép vào sổ hoặc phương tiện điện tử theo qui định của Luật doanh nghiệp buôn bán đồ cũ Điều 16.

Về sự trình báo điện tử

Những người trình báo có thể xin trình báo điện tử được như trình báo mới, trình báo thay đổi nội dung, trình báo dừng.

Nguồn thông tin

Ban an ninh 

Số điện thoại : 048-832-0110 (tổng đài)

hoặc Bộ an ninh sinh hoạt thuộc sở Cảnh sát hạt khu vực của bãi

情報発信元

保安課 

又はヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課